Een goed gesprek is een goed begin   06-57934655

Volg ons op

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de website van de Building Legacies
Deze pagina (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) bevat de gebruiksvoorwaarden waaronder u onze website mag gebruiken, als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site begint te gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze site niet te gebruiken.
Door deze website te openen, gaat u akkoord met het volgende:
a) Dat u de inhoud ervan uitsluitend voor uw eigen privégebruik oproept.
b) Dat u zult voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van deze website.
c) Dat u alle redelijke instructies zult naleven die wij u geven met betrekking tot deze website.
d) Dat u deze website niet zult gebruiken om informatie of gegevens in strijd met de wet- of regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot wet- of regelgeving inzake financiële services, het witwassen van geld of antiterrorisme) te distribueren.
U bent verantwoordelijk voor alle telecommunicatiekosten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

 • Informatie over ons
  Dit is een site die door Building Legacies wordt beheerd. Wij zijn geregistreerd in Nederland onder bedrijfsnummer 70522707 en onze zetel bevindt zich te Zutphen aan de Marspoortstraat 6 (7201JB).
 • Toegang tot de sites
  Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden onze het recht voor de service die we op onze site bieden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn op enig moment of voor een bepaalde periode.
  Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot bepaalde gedeelten van onze site of onze volledige site beperken.
  Wanneer u een gebruikers-id, wachtwoord of andere vorm van informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of wanneer u deze informatie wordt verstrekt, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en mag u deze niet doorgeven aan derden. We hebben het recht om gebruikers-id’s of wachtwoorden te allen tijde uit te schakelen, ongeacht of deze door u zijn gekozen of door onze zijn toegewezen, indien u naar onze mening de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.
  U bent ervoor verantwoordelijk alle nodige maatregelen te nemen om toegang tot onze site te verkrijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor te zorgen dat alle personen die onze site openen via uw internetverbinding, zich bewust zijn van deze voorwaarden en deze naleven.
 • Intellectueel eigendom
  Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken zijn over de hele wereld door auteursrechtelijke wetten en verdragen beschermd. Al deze rechten zijn voorbehouden.
  U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van pagina’s op onze site voor persoonlijke referentie, en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze website is geplaatst.
  U mag de gedrukte of digitale kopieën van het materiaal dat u op welke manier dan ook hebt afgedrukt of gedownload, niet wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of afbeeldingen gebruiken die van hun bijbehorende tekst zijn gescheiden.
  Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van het materiaal op onze site moet altijd worden erkend.
  U mag geen deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor een licentie hebt verkregen (inclusief betaling door u van relevante licentievergoeding) van onze of onze licentiegevers.
  Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om deze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze goeddunken, eventuele kopieën die u van het materiaal hebt gemaakt, teruggeven of vernietigen.
 • Door u verstrekt materiaal
  U stemt ermee in ervoor te zorgen dat al het materiaal dat u naar deze website verzendt of op onze website uploadt (inclusief maar niet beperkt tot e-mails, tekst, curriculum vitaes, afbeeldingen, stille of bewegende beelden, of reacties op enquêtes op deze website) (Uw Materiaal) wettig, fatsoenlijk en waarheidsgetrouw is, voldoet aan alle wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van onze of derden, niet lasterlijk, onbetrouwbaar of misleidend of anderszins bezwaarlijk is en vrij is van virussen, infecties of wormen.
  U bent zelf verantwoordelijk voor Uw Materiaal. Als we vinden dat we door een deel van Uw Materiaal risico lopen op vorderingen of klachten van derden, kunnen wij uw toegang tot een deel van deze website of de volledige website blokkeren, of een deel van of al Uw Materiaal verwijderen. In dit opzicht moet u onze alle redelijke hulp verstrekken.
  U gaat ermee akkoord deze website niet te gebruiken om goederen of diensten te adverteren of te verkopen aan andere gebruikers van deze website.
  U gaat ermee akkoord geen informatie of persoonlijke gegevens over een derde partij te publiceren.
 • Vertrouwen op geplaatste informatie
  Commentaar en ander materiaal dat op onze site wordt geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voortkomende uit het vertrouwen op dergelijk materiaal door bezoekers van onze site, of door iedereen die over de inhoud ervan wordt geïnformeerd.
 • Onze site word regelmatig gewijzigd
  We streven ernaar onze sites regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud ervan te allen tijde wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site blokkeren of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Het materiaal op onze site kan op elk moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.
 • Onze aansprakelijkheid
  Wij kunnen niet garanderen dat onze website volgens uw verwachtingen, of ononderbroken of foutloos zullen werken. Wij zijn niet verplicht om deze website bij te werken, maar we kunnen dit van tijd tot tijd doen en we behouden onze het recht voor om te allen tijde de website te wijzigen, de toegang tot de website te beperken of deze website te sluiten.
  Via deze website kunt u toegang krijgen tot website die door anderen worden beheerd. Wij ondersteunen deze andere website niet, noch accepteren wij de verantwoordelijkheid voor hun inhoud of voor schade die of verlies dat u als gevolg van het openen van deze website hebt opgelopen, inclusief maar niet beperkt tot schade of verlies voortkomend uit uw gebruik van documenten of andere informatie die u op deze website hebt gevonden. Deze links worden niet door onze gecontroleerd of onderhouden. Lees alle auteursrechtelijke of juridische kennisgevingen op elke site voordat u elementen downloadt of afdrukt om er zeker van te zijn dat het is toegestaan om dit te doen onder de auteursrechtelijke en wettelijke kennisgevingen of gebruiksvoorwaarden van de site van deze derden.
  Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt voorzien zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid. Voor zover dat wettelijk is toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze bedrijvengroep en alle derden die aan onze zijn verbonden, het volgende uitdrukkelijk uit:
  a) Iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of als gevolg van het gebruik van onze websites, website gekoppeld aan onze website en al het materiaal dat hierop is geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot:
  b) verlies van inkomsten of omzet;
  c) verlies van zaken;
  d) verlies van winst of contracten;
  e) verlies van verwachte besparingen;
  f) verlies van gegevens;
  g) verlies van goodwill;
  h) verspilde beheer- of kantoortijd; en
  i) voor enig ander verlies of schade, van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en ongeacht of deze is ontstaan door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien deze voorzienbaar was, mits deze voorwaarde geen vorderingen voor verlies of schade aan uw tastbare eigendom voorkomt of enige andere vorderingen voor directe financiële schade die niet zijn uitgesloten door een van de bovenstaande categorieën.Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade van of verlies aan apparatuur of software veroorzaakt door virussen, defecten of storingen in de verbinding bij de toegang tot of het gebruik van onze website, de inhoud ervan of Uw Materiaal.
  Dit is niet van invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden en persoonlijk letsel, voortkomend uit onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor bedrieglijke of verkeerde voorstelling van fundamentele kwesties, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van toepasselijk recht.
 • Informatie over u en uw bezoek aan onze website
  We verwerken informatie over u in overeenstemming met onze privacybeleid. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met dergelijke verwerking en garandeert u de juistheid van alle door u verstrekte gegevens.
 • Virussen, hacken en andere overtredingen
  U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is, te plaatsen. U mag geen onbevoegde toegang proberen te verkrijgen tot deze sites, de server waarop onze site zijn opgeslagen of andere servers, computers of databases die aan onze site zijn gekoppeld. U mag onze site niet aanvallen via een DoS-aanval (Denial-of-Service) of DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service).
  Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit. Wij zullen dergelijke overtredingen rapporteren aan de desbetreffende wethandhavingsinstanties en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen door te geven. In het geval van een dergelijke overtreding wordt uw recht om onze site te gebruiken, onmiddellijk beëindigd.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal infecteert als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden van materiaal dat geplaatst is op deze website of een website die eraan is gekoppeld.
 • Links naar onze website
  U mag een link naar onze webpagina’s plaatsen, op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en wettige manier doet die onze reputatie niet schaadt of hier geen misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning onzerzijds suggereert.
  U mag geen link plaatsen op website waarvan u niet de eigenaar bent.
  U mag onze site niet als deelpagina (frame) op een andere site plaatsen. Wij behouden onze het recht voor om toestemming voor een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.
  Als u materiaal op onze sites wilt gebruiken op een manier die hierboven niet is vermeld, stuurt u uw aanvraag naar de Building Legacies, Marspoortstraat 6, 7201JB Zutphen.
 • Links op onze site
  Waar onze site links bevat naar andere sites en resources die door derden worden voorzien, zijn deze links louter ter informatie bedoeld. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of resources, en accepteren geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor verlies of schade als gevolg van uw gebruik ervan.
 • Cookies
  Klik hier om over ons cookiebeleid te lezen.
 • Bevoegdheid en toepasselijk recht
  De Nederlandse rechtbanken hebben niet-exclusieve bevoegdheid over vorderingen die voortkomen uit of verband houden met een bezoek aan onze website.
  Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortkomen uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of hun onderwerp of opstelling (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder de wetten van Nederland en worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
 • Algemene bepalingen
  Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of van een ander gedeelte van wettelijke kennisgevingen onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt in een jurisdictie, heeft dat geen invloed op:
  a) de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid in die jurisdictie van andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of een ander gedeelte van juridische kennisgevingen; of
  b) de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid in andere jurisdicties van deze of andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of een ander gedeelte van juridische kennisgevingen.
  Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag worden opgevat als het aangaan van een partnerschap tussen u en ons, noch wordt u of worden wij als agent van de andere partij opgevat om welke reden dan ook.
  Een persoon die geen partij is in deze Gebruiksvoorwaarden mag geen van de bepalingen afdwingen.
  Indien u of wij er niet in slagen een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of indien een bepaling door de ander wordt geschonden of de ander bij het uitvoeren van een bepaling in gebreke blijft, mag dit niet worden opgevat als verklaring van afstand en dit voorkomt niet dat wij of u vervolgens die bepaling afdwingen of optreden tegen dergelijke schending of een volgende schending van de bepaling door de andere partij of bij het in gebreke blijven van de andere partij bij de uitvoering van die bepaling.
 • Handelsmerken
  Alle bedrijfs-, product- of servicenamen waarnaar op onze website wordt verwezen, worden alleen gebruikt ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. De handelsmerken van de Building Legacies mogen alleen worden gebruikt met onze toestemming en na toekenning van een licentie door ons.
 • Variaties
  Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren op aangebrachte wijzigingen, aangezien u hieraan bent gebonden. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site worden gepubliceerd. Elke wijziging of aanpassing van deze gebruiksvoorwaarden is geldig zodra deze op de site https://buildinglegacies.nl wordt geplaatst.
 • Vertrouwelijke informatie
  Tenzij uitdrukkelijk vermeld, wordt niet-persoonlijke informatie of materiaal dat naar onze wordt verstuurd, niet als vertrouwelijk beschouwd. Door onze niet-persoonlijke informatie of materiaal te sturen, geeft u onze een onbeperkte, onherroepelijke, royalty-vrije, eeuwigdurende licentie om dit materiaal of deze informatie te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, over te brengen en te distribueren, en u gaat ermee akkoord dat wij ideeën, concepten, kennis of technieken die u onze om welke reden dan ook stuurt, mogen gebruiken. Wij zullen uw naam echter niet vrijgeven of anderszins publiceren dat u materialen of andere informatie bij onze hebt ingediend, tenzij: (a) u onze de toestemming geeft om dit te doen; (b) wij u eerst laten weten dat het materiaal of andere informatie die u bij onze indient op een bepaald deel van een website wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt met een vermelding van uw naam; of (c) wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.
 • Vragen of zorgen
  Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met flow@buildinglegacies.nl of schrijven naar de Building Legacies, Marspoortstraat 6, 7201JB Zutphen, Nederland.