Een goed gesprek is een goed begin   06-57934655

Volg ons op

Gebruiksvoorwaarden

 1. Gebruiksvoorwaarden voor de website van de Design Bear

  Deze pagina (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) bevat de gebruiksvoorwaarden waaronder u mijn website mag gebruiken, als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site begint te gebruiken. Door mijn site te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u mijn site niet te gebruiken.

  Door deze website te openen, gaat u akkoord met het volgende:

  a) Dat u de inhoud ervan uitsluitend voor uw eigen privégebruik oproept.
  b) Dat u zult voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van deze website.
  c) Dat u alle redelijke instructies zult naleven die wij u geven met betrekking tot deze website.
  d) Dat u deze website niet zult gebruiken om informatie of gegevens in strijd met de wet- of regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot wet- of regelgeving inzake financiële services, het witwassen van geld of antiterrorisme) te distribueren.

  U bent verantwoordelijk voor alle telecommunicatiekosten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

 2. Informatie over ons

  Dit is een site die door de Design Bear (‘we’/’wij’) wordt beheerd. Wij zijn geregistreerd in Nederland onder bedrijfsnummer 70522707 en mijn zetel bevindt zich te Zutphen aan de Marspoortstraat 6 (7201JB).

 3. Toegang tot de sites

  Toegang tot mijn site is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden mijn het recht voor de service die we op mijn site bieden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als mijn website om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn op enig moment of voor een bepaalde periode.

  Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot bepaalde gedeelten van mijn site of mijn volledige site beperken.

  Wanneer u een gebruikers-id, wachtwoord of andere vorm van informatie als onderdeel van mijn beveiligingsprocedures kiest of wanneer u deze informatie wordt verstrekt, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en mag u deze niet doorgeven aan derden. We hebben het recht om gebruikers-id’s of wachtwoorden te allen tijde uit te schakelen, ongeacht of deze door u zijn gekozen of door mijn zijn toegewezen, indien u naar mijn mening de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

  U bent ervoor verantwoordelijk alle nodige maatregelen te nemen om toegang tot mijn site te verkrijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor te zorgen dat alle personen die mijn site openen via uw internetverbinding, zich bewust zijn van deze voorwaarden en deze naleven.

 4. Intellectueel eigendom

  Wij (of mijn leveranciers of derden die mijn toestemming hebben gegeven om hun materiaal op mijn website te reproduceren) zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op mijn site en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken zijn over de hele wereld door auteursrechtelijke wetten en verdragen beschermd. Al deze rechten zijn voorbehouden.

  U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van pagina’s op mijn site voor persoonlijke referentie, en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op mijn website is geplaatst.

  U mag de gedrukte of digitale kopieën van het materiaal dat u op welke manier dan ook hebt afgedrukt of gedownload, niet wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of afbeeldingen gebruiken die van hun bijbehorende tekst zijn gescheiden.

  Mijn status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van het materiaal op mijn site moet altijd worden erkend.

  U mag geen deel van het materiaal op mijn site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor een licentie hebt verkregen (inclusief betaling door u van relevante licentievergoeding) van mijn of mijn licentiegevers.

  Als u een deel van mijn site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om deze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar mijn goeddunken, eventuele kopieën die u van het materiaal hebt gemaakt, teruggeven of vernietigen.

 5. Door u verstrekt materiaal

  U stemt ermee in ervoor te zorgen dat al het materiaal dat u naar deze website verzendt of op mijn website uploadt (inclusief maar niet beperkt tot e-mails, tekst, curriculum vitaes, afbeeldingen, stille of bewegende beelden, of reacties op enquêtes op deze website) (Uw Materiaal) wettig, fatsoenlijk en waarheidsgetrouw is, voldoet aan alle wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van mijn of derden, niet lasterlijk, onbetrouwbaar of misleidend of anderszins bezwaarlijk is en vrij is van virussen, infecties of wormen.

  U bent zelf verantwoordelijk voor Uw Materiaal. Als we vinden dat we door een deel van Uw Materiaal risico lopen op vorderingen of klachten van derden, kunnen wij uw toegang tot een deel van deze website of de volledige website blokkeren, of een deel van of al Uw Materiaal verwijderen. In dit opzicht moet u mijn alle redelijke hulp verstrekken.

  U gaat ermee akkoord deze website niet te gebruiken om goederen of diensten te adverteren of te verkopen aan andere gebruikers van deze website.

  U gaat ermee akkoord geen informatie of persoonlijke gegevens over een derde partij te publiceren.

 6. Vertrouwen op geplaatste informatie

  Commentaar en ander materiaal dat op mijn site wordt geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voortkomende uit het vertrouwen op dergelijk materiaal door bezoekers van mijn site, of door iedereen die over de inhoud ervan wordt geïnformeerd.

 7. Mijn site word regelmatig gewijzigd

  We streven ernaar mijn sites regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud ervan te allen tijde wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot mijn site blokkeren of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Het materiaal op mijn site kan op elk moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

 8. Mijn aansprakelijkheid

  Wij kunnen niet garanderen dat mijn website volgens uw verwachtingen, of ononderbroken of foutloos zullen werken. Wij zijn niet verplicht om deze website bij te werken, maar we kunnen dit van tijd tot tijd doen en we behouden mijn het recht voor om te allen tijde de website te wijzigen, de toegang tot de website te beperken of deze website te sluiten.

  Via deze website kunt u toegang krijgen tot website die door anderen worden beheerd. Wij ondersteunen deze andere website niet, noch accepteren wij de verantwoordelijkheid voor hun inhoud of voor schade die of verlies dat u als gevolg van het openen van deze website hebt opgelopen, inclusief maar niet beperkt tot schade of verlies voortkomend uit uw gebruik van documenten of andere informatie die u op deze website hebt gevonden. Deze links worden niet door mijn gecontroleerd of onderhouden. Lees alle auteursrechtelijke of juridische kennisgevingen op elke site voordat u elementen downloadt of afdrukt om er zeker van te zijn dat het is toegestaan om dit te doen onder de auteursrechtelijke en wettelijke kennisgevingen of gebruiksvoorwaarden van de site van deze derden.

  Het materiaal dat op mijn site wordt weergegeven, wordt voorzien zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid. Voor zover dat wettelijk is toegestaan, sluiten wij, andere leden van mijn bedrijvengroep en alle derden die aan mijn zijn verbonden, het volgende uitdrukkelijk uit:

  a) Iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met mijn website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of als gevolg van het gebruik van mijn websites, website gekoppeld aan mijn website en al het materiaal dat hierop is geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot:
  b) verlies van inkomsten of omzet;
  c) verlies van zaken;
  d) verlies van winst of contracten;
  e) verlies van verwachte besparingen;
  f) verlies van gegevens;
  g) verlies van goodwill;
  h) verspilde beheer- of kantoortijd; en
  i) voor enig ander verlies of schade, van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en ongeacht of deze is ontstaan door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien deze voorzienbaar was, mits deze voorwaarde geen vorderingen voor verlies of schade aan uw tastbare eigendom voorkomt of enige andere vorderingen voor directe financiële schade die niet zijn uitgesloten door een van de bovenstaande categorieën.

  Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade van of verlies aan apparatuur of software veroorzaakt door virussen, defecten of storingen in de verbinding bij de toegang tot of het gebruik van mijn website, de inhoud ervan of Uw Materiaal.

  Dit is niet van invloed op mijn aansprakelijkheid voor overlijden en persoonlijk letsel, voortkomend uit mijn nalatigheid, noch op mijn aansprakelijkheid voor bedrieglijke of verkeerde voorstelling van fundamentele kwesties, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van toepasselijk recht.

 9. Informatie over u en uw bezoek aan mijn website

  We verwerken informatie over u in overeenstemming met mijn privacybeleid. Door mijn site te gebruiken, gaat u akkoord met dergelijke verwerking en garandeert u de juistheid van alle door u verstrekte gegevens.

 10. Virussen, hacken en andere overtredingen

  U mag mijn site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is, te plaatsen. U mag geen onbevoegde toegang proberen te verkrijgen tot deze sites, de server waarop mijn site zijn opgeslagen of andere servers, computers of databases die aan mijn site zijn gekoppeld. U mag mijn site niet aanvallen via een DoS-aanval (Denial-of-Service) of DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service).

  Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit. Wij zullen dergelijke overtredingen rapporteren aan de desbetreffende wethandhavingsinstanties en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen door te geven. In het geval van een dergelijke overtreding wordt uw recht om mijn site te gebruiken, onmiddellijk beëindigd.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal infecteert als gevolg van uw gebruik van mijn site of het downloaden van materiaal dat geplaatst is op deze website of een website die eraan is gekoppeld.

 11. Links naar mijn website

  U mag een link naar mijn webpagina’s plaatsen, op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en wettige manier doet die mijn reputatie niet schaadt of hier geen misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning onzerzijds suggereert.

  U mag geen link plaatsen op website waarvan u niet de eigenaar bent.

  U mag mijn site niet als deelpagina (frame) op een andere site plaatsen. Wij behouden mijn het recht voor om toestemming voor een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

  Als u materiaal op mijn sites wilt gebruiken op een manier die hierboven niet is vermeld, stuurt u uw aanvraag naar de Design Bear, Marspoortstraat 6, 7201JB Zutphen.

 12. Links op mijn site

  Waar mijn site links bevat naar andere sites en resources die door derden worden voorzien, zijn deze links louter ter informatie bedoeld. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of resources, en accepteren geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor verlies of schade als gevolg van uw gebruik ervan.

 13. Cookies

  Klik hier om over mijn cookiebeleid te lezen.

 14. Bevoegdheid en toepasselijk recht

  De Nederlandse rechtbanken hebben niet-exclusieve bevoegdheid over vorderingen die voortkomen uit of verband houden met een bezoek aan mijn website.

  Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortkomen uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of hun onderwerp of opstelling (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder de wetten van Nederland en worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

 15. Algemene bepalingen

  Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of van een ander gedeelte van wettelijke kennisgevingen onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt in een jurisdictie, heeft dat geen invloed op:

  a) de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid in die jurisdictie van andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of een ander gedeelte van juridische kennisgevingen; of

  b) de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid in andere jurisdicties van deze of andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of een ander gedeelte van juridische kennisgevingen.

  Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag worden opgevat als het aangaan van een partnerschap tussen u en ons, noch wordt u of worden wij als agent van de andere partij opgevat om welke reden dan ook.

  Een persoon die geen partij is in deze Gebruiksvoorwaarden mag geen van de bepalingen afdwingen.

  Indien u of wij er niet in slagen een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of indien een bepaling door de ander wordt geschonden of de ander bij het uitvoeren van een bepaling in gebreke blijft, mag dit niet worden opgevat als verklaring van afstand en dit voorkomt niet dat wij of u vervolgens die bepaling afdwingen of optreden tegen dergelijke schending of een volgende schending van de bepaling door de andere partij of bij het in gebreke blijven van de andere partij bij de uitvoering van die bepaling.

 16. Handelsmerken

  Alle bedrijfs-, product- of servicenamen waarnaar op mijn website wordt verwezen, worden alleen gebruikt ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. De handelsmerken van de Design Bear mogen alleen worden gebruikt met mijn toestemming en na toekenning van een licentie door ons.

 17. Variaties

  Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren op aangebrachte wijzigingen, aangezien u hieraan bent gebonden. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op mijn site worden gepubliceerd. Elke wijziging of aanpassing van deze gebruiksvoorwaarden is geldig zodra deze op de site http://www.designbear.nl wordt geplaatst.

 18. Vertrouwelijke informatie

  Tenzij uitdrukkelijk vermeld, wordt niet-persoonlijke informatie of materiaal dat naar mijn wordt verstuurd, niet als vertrouwelijk beschouwd. Door mijn niet-persoonlijke informatie of materiaal te sturen, geeft u mijn een onbeperkte, onherroepelijke, royalty-vrije, eeuwigdurende licentie om dit materiaal of deze informatie te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, over te brengen en te distribueren, en u gaat ermee akkoord dat wij ideeën, concepten, kennis of technieken die u mijn om welke reden dan ook stuurt, mogen gebruiken. Wij zullen uw naam echter niet vrijgeven of anderszins publiceren dat u materialen of andere informatie bij mijn hebt ingediend, tenzij: (a) u mijn de toestemming geeft om dit te doen; (b) wij u eerst laten weten dat het materiaal of andere informatie die u bij mijn indient op een bepaald deel van een website wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt met een vermelding van uw naam; of (c) wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

 19. Vragen of zorgen

  Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over het materiaal dat op mijn site wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met flow@designbear.nl of schrijven naar de Design Bear, Marspoortstraat 6, 7201JB Zutphen, Nederland.